Algemene voorwaarden Theatergroep Overmalbruggen

(ingaande per 01-09-2019)
Theatergroep OverMalbruggen staat geregistreerd onder Freija Elisabeth Poll (kvk-nummer: 74227114)

1. Inschrijving
Inschrijving voor de 5 maanden durende wekelijkse workshop vindt via de website plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen of een geprint inschrijfformulier in te vullen en ondertekenen. Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier door een meerderjarige of ouder, verzorger, voogd of wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige. Deze persoon impliceert een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden en is verantwoordelijk zoals in deze algemene voorwaarden beschreven. De workshops vinden van september tot februari of februari tot juli plaats. In het eerste geval vindt begin februari de opvoering plaats en in het tweede geval begin juli. Of de workshops in de vakantieperiodes (met uitzondering van de zomervakantie wanneer de workshops sowieso niet plaatsvinden) door gegaan wordt, overleg met de deelnemers aan de workshops en locatie waar de workshops gegeven worden. De wekelijkse workshops gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. Hier ontvangt u per mail bericht over. Bij het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige workshopgeld voor 5 maanden of de resterende maanden van één periode van 5 maanden.U verbindt zich dan voor 5 maanden of de resterende maanden van de periode van 5 maanden, aan theater OverMalbruggen tot de voorstelling. Na deze 5 maanden kan er schriftelijk opgezegd worden via de mail (info@overmalbruggen.nl) of post naar het postadres van Theatergroep OverMalbruggen; Pimpernelstraat 15, 6833CV, Arnhem. Als men in de eerste maand van de opeenvolgende 5 maanden workshop (dus in september of februari) niet heeft opgezegd verbindt men zich wederom aan de komende 5 maanden workshop. Tussentijdse (in één van de 5 maanden periodes) opzegging kan alleen bij overmacht of zwaarwegende veranderende omstandigheden zoals ernstige ziekte via: info@overmalbruggen.nl. De eerste gevolgde workshop is altijd en proefles waarbij de deelnemer nog niet verplicht is tot doorgaan en betaling.

2. Prijzen
De prijzen voor de workshops, staan vermeld op de website.

3. Korting met de Geldrepas
Als de deelnemer in het bezit is van een Gelrepas, krijg hij/zij korting op de workshops. Kijk voor het aanvragen van de Gelrepas en voorwaarden op de website van de Gemeente Arnhem. Graag ontvangen wij het nummer van de Geldrepas van de desbetreffende deelnemer via info@overmalbruggen.nl. Als een deelnemer niet in het bezit is van een Gelrepas maar het toch lastig vindt het reguliere bedrag te betalen horen wij dat ook graag via info@overmalbruggen.nl en kijken we graag wat mogelijk is.

4. Betalingen
Er wordt betaald in maandelijkse vaste termijnen of in één keer door de deelnemer of verantwoordelijke. De factuur hiervoor wordt via mail naar de deelnemer of verantwoordelijke gestuurd. Na ontvangst van de factuur dient u de factuur te voldoen op rekeningnummer  NL07 ASNB 0778 0951 69 onder vermelding van het factuurnummer. Facturen moeten uiterlijk binnen twee weken na ontvangst of de factuurdatum betaald zijn. Bij betaling in termijnen ontvangt u alle facturen in één keer. U dient bij betaling de termijnen zelf in acht te nemen. Indien men later instroomt in de workshops kunnen de niet gevolgde workshops in mindering worden gebracht.

5.Aanmaning bij niet-betalen
Indien aan betaling, om welke reden dan ook, niet voldaan is, krijgt de deelnemer 3 weken nadat de factuur naar de deelnemer verstuurd is of bij betaling in termijnen de datum waarvoor de factuur betaald dient te worden vertrekken is, een aanmaningsfactuur toegestuurd waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met  € 1,-  aanmaningskosten. U dient het verschuldigde bedrag en de aanmaningskosten te hebben binnen 2 weken na het versturen van de aanmaning  te hebben voldaan. Indien er geen betaling is verricht, kan u de toegang tot de workshops worden geweigerd.

6. Afwezigheid                      `                                                                                  Wanneer een deelnemer aan de workshops ziek is dient men dit tijdig te melden via info@overmalbruggen.nl of 06-11138303( graag inspreken). Als het repeteren aan de uiteindelijke opvoering al begonnen is dient men ook te proberen vervanging te regelen het liefst van de mensen die al mee doen aan de workshops.

7. Stoppen betaling bij overmacht                                                                        In geval van ziekte of andere overmacht waardoor de workshops niet gevolgd kunnen woorden is tijdelijk stopzetten van de betaling mogelijk. Hiertoe dient de deelnemer of verantwoordelijke een verzoek in te dienen bij binnen een week na de ontstane situatie via telefoonnummer 06-11138303 (graag inspreken) of via info@overmalbruggen.nl . Na ontvangst van (ziek)melding zal de betaling voor de volgende maand niet meer hoeven te worden voldaan of kan er restitutie plaatsvinden van de overige maanden indien men de 5 maanden in één keer heeft voldaan. Als men weer in staat is mee te doen zal men dit melden via telefoonnummer 06-11138303 (graag inspreken) of via info@overmalbruggen.nl en zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om weer mee te doen. Mocht dit mogelijk zijn dan zullen de daarna gevolgde workshops weer op gelijke wijze betaald moeten worden.

8. Uitval van de Workshops
Als alle workshopleiders van Theater OverMalbruggen verhinderd zijn door bijvoorbeeld ziekte, proberen we voor een vervangende workshopleider of een vervangende workshop te zorgen. In geval dit niet mogelijk is, zal theatergroep OverMalbruggen het restitutie geven van het reeds betaalde workshopgeld voor deze workshop. Dit wordt verrekend op de volgende factuur of er wordt gebruik gemaakt van restitutie wanneer alle workshops voor 5 maanden al betaald zijn. Als de les of workshop niet doorgaat omdat de workshopleider ziek of verhinderd is, krijg u daarvan een bericht per mail en/of een sms of app. Theater OverMalbruggen doet er uiteraard alles aan om de workshops gewoon door te laten gaan. Het inzetten van een andere workshopleider een vervangende workshop of je eigen afwezigheid leidt niet tot restitutie.

9. Aansprakelijkheid
Theater OverMalbruggen, Freija Elisabeth Poll (zakelijk leider) en de workshopleiders (eventueel stagiaires) die zij aanstelt kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verwijderen van eigendommen van deelnemers of schade aan lijf of goederen van deelnemers in of nabij de locaties waar Theatergroep OverMalbrugen de workshops geeft of uitvoeringen heeft. Dit geldt zowel tijdens de workshops, of op de heen- en terugweg. Deelname aan de workshops en uitvoeringen geschiedt op eigen risico
Schade toegebracht aan de inventaris (c.q. het gebouw/ de zaal) wordt op de deelnemers aan de workshops verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

10. Recht tot ontzegging
De zakelijk leider; Freija Elisabeth Poll kan besluiten een deelnemer de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling, wangedrag of bij het in opspraak brengen van de goede naam van de theatergroep. De verplichting tot betaling vervalt dan. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde workshops in rekening gebracht of de overige maanden in restitutie gebracht als men al voor de 5 maanden heeft betaald.

11. Privacy
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat Theater OverMalbruggen je gegevens, zoals naam en e-mail opneemt in een gegevensbestand. We gebruiken de gegevens in de deelnemersadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Ook gebruiken we je e-mailadres om je te informeren over activiteiten van Theater OverMalbruggen. Als je deze digitale informatie niet wilt ontvangen kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar  info@overmalbuggen.nl. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Meer informatie over onze werkwijze, het bewaren en gebruiken van jouw gegevens vind je in onze privacyverklaring.

12. Foto, video en tekstmateriaal
Tijdens workshops en uitvoeringen worden soms foto’s en video-opnamen gemaakt voor promotie, informatie op de website, social media, drukwerk ed. Door ondertekening van het inschrijfformulier geef je toestemming voor publicatie. Wij verstrekken nooit, zonder nadrukkelijke toestemming, gegeven aan derde.  Wil je dat niet, teken voorafgaand aan het inschrijven schriftelijk bezwaar aan via info@overmalbruggen.nl. Verder worden de communicatie-uitingen van Theatergroep OverMalbruggen, zoals website, emails, folders en flyers, met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet wordt weergegeven zoals bedoeld, en schrijffouten of andere op vergissingen berustende informatie bevat. Aan de inhoud van deze uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

13. Wijziging persoonlijke gegevens
Veranderingen in je persoonlijke gegevens kunnen worden doorgeven via info@overmalbruggen.nl of via 06-11138303(inspreken mag).

14. Suggesties, ideeën opmerkingen en klachten?
Heeft u suggesties, ideeën opmerkingen of klachten? Laat het ons dan weten via info@overmalbruggen.nl of via 06-11138303(inspreken mag).

15. Eindbepaling
Met ondertekening en toezending van het (digitale) inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen u en Theater OverMalbruggen, is het Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist zakelijk leider Freija Poll.